1. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN:

De Nieuwe Wilg Uitvaartbenodigdheden

Artikel 1: Definities

1.        In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

De Nieuwe Wilg Uitvaartbenodigdheden

Nijverheidstraat 31, 4261 TK  Wijk en Aalburg

Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of
bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2: Algemeen

1.        De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.

2.        De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3.        Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schrifteli
jk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog
strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts
tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden
van gebruiker.

4.        Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij
indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

5.        Indien Gebruiker op enig moment geen naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1.        Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is genoemd.

2.        De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende
dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes
gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig
dagen wordt bevestigd.

3.        Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.        De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en
verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


  


5.       Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders
aangeeft.

6.        Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel
van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs.

7.       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1.        Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat
moment bekende stand der wetenschap.

2.        Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.        De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
gebruiker worden verstrekt
. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in
rekening te brengen.

4.       Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker
is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5.       Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.        Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door
koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7.        Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper
toerekenbaar is.

Artikel 5: Levering

1.        Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.

2.        Indien levering geschiedt op basis van 'Incoterms', zullen de op het moment van
het sluiten van de overeenkomst geldende 'Incoterms' van toepassing zijn.

3.        Koper is verplicht de zaken afte nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem
aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de
overeenkomst ter beschikking worden gesteld.


 


 


4.        Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken
op te slaan voor rekening en risico van koper.

5.       Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorg-kosten in
rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6.       Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de
overeenkomst
, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter
beschikking heeft gesteld.

7.       Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

8.      Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij
overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde
toekomt
. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9.       Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Monsters en modellen

Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed
slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te
beantwoorden
, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal
overeenstemmen.